Festival Irlandese Torino 2018, Irish Festival Torino 2018 (Italy)

Novità e notizie sui prossimi aggiornamenti del sito, gli eventi fotografati recentemente, le gallerie in preparazione per il sito fotovarieta.net
Post Reply
User avatar
Jarek
Instancabile
Posts: 986
Joined: Sat Jul 03, 2010 1:01 pm
Contact:

Festival Irlandese Torino 2018, Irish Festival Torino 2018 (Italy)

Post by Jarek » Tue Mar 27, 2018 12:28 pm

NA FIANNA
IRISH FOLK AND BALLAD GROUPOther contents are available on these pages:
https://www.youtube.com/user/fotovarieta
https://www.fotovarieta.net

Na Fianna was the name of a group of men from the first to the fourth century who were dedicated to defending Ireland from invasion and contamination of other cultures. Today the Na Fianna are a group that continues to defend Irish culture ... through music! Since 2009, after participating in the most important TV talent show on Irish TV, they have taken part in many important European and overseas stages, with their energetic interpretations of their original pieces and of the traditional Irish ballads.

Let yourself be carried away by the charisma of these four young musicians and immerse yourself in the atmosphere of true Irish folklore!
At the end of the concert, members of other music bands joined the stage and all together spontaneously, enthusiastically performed a fantastic finale! Wooow !
IT
Na Fianna era il nome di un gruppo di uomini che dal primo al quarto secolo erano dediti alla difesa dell’Irlanda dalle invasioni e contaminazioni di altre culture. Oggi i Na Fianna sono un gruppo che continua a difendere la cultura irlandese…attraverso la musica! Dal 2009 dopo la partecipazione al più importante talent show televisivo della tv irlandese, calcano molti importanti palchi europei e oltreoceano, con le loro energetiche interpretazioni di loro brani originali e delle ballate della tradizione irlandese.

Lasciatevi trascinare dal carisma di questi quattro giovani musicisti ed immergetevi nelle atmosfere del vero folklore irlandese!
Alla fine del concerto, i membri di altri gruppi musicali si sono uniti sul palco e tutti insieme spontaneamente hanno eseguito un gran finale fantastico !
PL
Na Fianna była nazwą grupy mężczyzn, aktywnej od pierwszego do czwartego wieku, którzy byli oddani obronie Irlandii przed inwazją i wpływami obcych, innych kultur. Dziś Na Fianna to grupa, która nadal broni kultury irlandzkiej ... poprzez muzykę! Od 2009 roku, po udziale w najważniejszym telewizyjnym pokazie talentów w irlandzkiej telewizji, wzięli udział w wielu ważnych europejskich i zagranicznych scenach, z energicznymi interpretacjami oryginalnych utworów i tradycyjnych irlandzkich ballad.

Daj się porwać charyzmacie tych czterech młodych muzyków i zanurz się w atmosferze prawdziwego irlandzkiego folkloru!

Na koniec koncertu, na estradę dołączyli czlonkowie innych zespolów muzycznych i wszyscy razem spontanicznie, entuzjastycznie wykonali fantastyczny finał.Hit Machine Drummers from Dublin, perform THE RHYTHM OF CELTIC WARRIORS
Musica irlandese, celtica...Directly from the heart of Ireland, the wonderful Dublin, has come specially for the Irish Festival in Turin (Italy) a group of extraordinary performers who has perfectly interpreted the energy and the involvement of the music of Celtic warriors through energetic percussion, great charisma and enriching their shows with elements of Irish and Celtic dance. The Hit Machine Drummers are real "warriors of rhythm", which with their drums give life to a breathtaking show.

IT
Direttamente dal cuore dell’Irlanda, la meravigliosa Dublino, ha giunto appositamente per il Festival Irlandese un gruppo di straordinari batteristi che ha interpretato alla perfezione l’energia ed il coinvolgimento della musica dei guerrieri celtici attraverso energiche percussioni, grande carisma ed arricchendo i loro show con elementi di danza irlandese e celtica. Gli Hit Machine Drummers sono dei veri e propri “guerrieri del ritmo”, che con i loro tamburi danno vita ad uno spettacolo mozzafiato.

PL
Bezpośrednio z serca Irlandii, wspaniałego Dublina, przybyła specjalnie na Irish Festival grupa niezwykłych perkusistów, którzy perfekcyjnie zinterpretowali energię i zaangażowanie muzyki celtyckich wojowników poprzez energetyczną perkusję, wielką charyzmę i wzbogacając swój występ elementami tańca irlandzkiego i celtyckiego. Perkusiści Hit Machine są prawdziwymi "wojownikami rytmu", którzy swoimi bębnami dają życie zapierającymu dech w piersiach spektaklu.

At the Irish Festival in Turin were invited two of the most talented and popular Irish dancers, champions and illustrious representatives of the Reels. Siobhan and Gavin started to study the traditional dance of their land from the tender age of 3 years, and have brought the magic of Irish dance all over the world, while also keeping on their international tours a special place for Dublin, their native city, where they regularly perform both in private shows and as support for the concerts of traditional and folk bands.
IT
Al Festival Irlandese sono stati presenti due trai più talentuosi e popolari danzatrici e danzatori Irlandesi, campioni di Irish Dance ed illustri rappresentanti dei Reels. Siobhan and Gavin hanno iniziato a studiare la danza tradizionale della loro terra sin dalla tenera età di 3 anni, ed hanno portato in tutto il mondo la magia della danza Irlandese, mantenendo però anche nei loro tour internazionali un posto speciale per Dublino, la loro città natale, dove regolarmente si esibiscono sia in show privati che come supporto ai concerti delle band tradizionali e folkloristiche.
PL
Na Irlandzkim Festiwalu w turynie wystąpiło dwoje z najbardziej utalentowanych i popularnych irlandzkich tancerek i tancerzy mistrzów tańca irlandzkiego i znakomitych wykonawców tzw Reels. Siobhan i Gavin zaczęli uczyć się tradycyjnego tańca w swoim kraju od najmłodszego wieku trzech lat i popularyzują magię tańca irlandzkiego na całym świecie. Kontynuując swoje międzynarodowe tournee rezerwują też specjalne miejsce dla Dublina, ich miasta rodzinnego, gdzie regularnie występują zarówno na prywatnych koncertach i jako wsparcie koncertów zespołów tradycyjnych i ludowych.
The Saor Patrol specialize in playing mainly songs that claim Scottish independence. All songs are instrumental and played on drums, electric guitar and bagpipes. All members of the group are volunteers from The Clanranald Trust for Scotland, a recognized non-profit association in Scotland that divulges Scottish culture and heritage through entertainment. To this end, the Saor Patrol committed themselves to help raise funds for the restoration of the medieval Scottish village of Duncarron.

I Saor Patrol sono specializzati nel suonare principalmente canzoni che rivendichino l’indipendenza scozzese. Tutti i brani sono strumentali e suonati mediante tamburi, chitarra elettrica e cornamusa. Tutti i membri del gruppo sono volontari de The Clanranald Trust for Scotland, un’associazione no-profit riconosciuta in Scozia che divulga la cultura e il patrimonio scozzesi tramite l’intrattenimento. A questo scopo i Saor Patrol si sono impegnati a contribuire nel raccogliere fondi per la restaurazione del villaggio medievale scozzese di Duncarron.

Saor Patrol specjalizuje się głównie w wykonywaniu piosenek, które nawiązują do tematu szkockiej niepodległości. Wszystkie utwory są instrumentalne i grane są na perkusji, gitarze elektrycznej i dudach. Wszyscy członkowie grupy są wolontariuszami z The Clanranald Trust for Scotland, uznanego w Szkocji stowarzyszenia non-profit, które rozpowszechnia szkocką kulturę i dziedzictwo poprzez rozrywkę. W tym celu Saor Patrol zobowiązał się pomóc zebrać fundusze na odbudowę średniowiecznej szkockiej wioski Duncarron.I Folkamiseria propongono un repertorio folk Irlandese senza però rinunciare all’impatto rock, dando vita ad una sonorità estremamente energica e coinvolgente, alla quale sarà impossibile resistere. Ma il vero punto di forza dei Folkamiseria è lo spirito e l’approccio con i quali propongono la loro musica, per gli arrangiamenti coinvolgenti e i live pieni di carica. Preparatevi a ballare con il loro ritmo scatenato!
EN
The Folkamiseria propose an Irish folk repertoire without renouncing the rock impact and giving life to an extremely energetic and engaging sound, which will be impossible to resist. But the real strength of the Folkamiseria is the spirit and the approach with which they propose their music, for the engaging arrangements and live performances full of energy. Get ready to dance with their wild rhythm!

PL
Folkamiseria proponują irlandzki repertuar ludowy bez wyrzeczenia się wpływu rocka, dając życie niezwykle energicznemu i wciągającemu brzmieniu, którego nie można się oprzeć. Prawdziwą siłą Folkamiserii jest duch i podejście, z jakim proponują swoją muzykę, aranżacje i występy na żywo pełne energii. Przygotuj się do tańca w ich energiczny rytm!

Post Reply